Algemene voorwaarden

Ons vak draait om het overtreffen van verwachtingen. Daar horen goede afspraken bij waarvoor we algemene voorwaarden hanteren. Lees ze rustig door en we lichten ze graag toe. Lees hieronder de Algemene Voorwaarden met betrekking tot incentive reizen, personeelsreizen en jubileumreizen. Algemene Voorwaarden Motivation Travel.

Begripsbepalingen

De opdracht: De opdracht behelst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en MOTIVATION TRAVEL B.V. te Amersfoort (KvK Gooi- en Eemland 32100493 ), hierna te noemen MOTIVATION TRAVEL B.V., waarbij MOTIVATION TRAVEL B.V. zich jegens de opdrachtgever verbindt diensten te verlenen op het gebied van incentive campagnes, evenementen en reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
Dienstverlener: De vervoerder, accommodatie- verschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen of evenementen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Opdrachtgever: de wederpartij van MOTIVATION TRAVEL B.V.;
Deelnemer: de opdrachtgever, of degene te wiens behoeve de door MOTIVATION TRAVEL B.V. verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
Hulppersoon: de (rechts-)persoon van wie MOTIVATION TRAVEL B.V. bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt.

Artikel 1. Toepasselijkheid en aard van de overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen MOTIVATION TRAVEL B.V. enerzijds en de opdrachtgever en/of de deelnemers anderzijds.
2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van MOTIVATION TRAVEL B.V..
3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. MOTIVATION TRAVEL B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen verlenen maatwerk. De reizen en overige diensten worden op verzoek en op aanwijzing van de opdrachtgever samengesteld en uitgevoerd. De bepalingen van titel 7A van BW boek 7 (artt. 7: 500 e.v., Reisovereenkomst) zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Prestatie

De omvang en de aard van de door MOTIVATION TRAVEL B.V. te verrichten diensten worden uitsluitend bepaald door het door MOTIVATION TRAVEL B.V. schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod (offerte). Eventuele wijzigingen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOTIVATION TRAVEL B.V..
Kennelijke fouten en vergissingen in de offerte binden MOTIVATION TRAVEL B.V. niet.
MOTIVATION TRAVEL B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 3. Totstandkoming

1. MOTIVATION TRAVEL B.V. doet op verzoek van de opdrachtgever een aanbod. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van MOTIVATION TRAVEL B.V..
2. Het aanbod van MOTIVATION TRAVEL B.V. is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na aanvaarding door de opdrachtgever te geschieden.
3. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of uiterlijk per een door MOTIVATION TRAVEL B.V. aangegeven tijdstip alle gegevens betreffende hemzelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
4. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hem en voor de deelnemer(s) uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4. Prijs

1. De prijs, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overgelegde programmavoorstel, geldt per persoon in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk vooraf dan wel achteraf alsnog bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht, verhoogd met een nader in de offerte bepaalde opslag.
3. De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze MOTIVATION TRAVEL B.V. bekend waren bij het uitbrengen van de offerte.
4. MOTIVATION TRAVEL B.V. heeft het recht om tot aanvang van de reis of het evenement de prijs te verhogen in verband met wijzigingen in de in lid 3 bedoelde prijzen, geldkoersen en belastingen. MOTIVATION TRAVEL B.V. zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
5. Motivation Travel BV overhandigd geen inkoopfacturen tenzij dit bij aanvang van de overeenkomst nadrukkelijk is overeengekomen door opdrachtgever en MOTIVATION TRAVEL B.V.

Artikel 5. Betalingsschema

1. Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende dienstverleners zoals vervoerders, accommodatieverschaffers en de plaatselijke afhandelingsagent veilig te stellen, dient MOTIVATION TRAVEL B.V. deze tijdig aan zich te binden en daartegenover zich aan de door deze gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen - de volgende betalingstermijnen:
a. 20% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag – met een minimum van € 100,- per deelnemer - dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden (dit bedrag is niet te restitueren);
b. 50% van het alsdan verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 3 maanden voor vertrekdatum voldaan te zijn;
c. 90% van het alsdan verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken voor vertrekdatum voldaan te zijn; d. het restant van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken na afloop van de reis / het evenement te zijn voldaan.
2. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze en valuta. 3. De in lid 2 van het vorige artikel bedoelde facturen dienen uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te zijn. 4. Bij niet tijdige betaling kan MOTIVATION TRAVEL B.V. de overeenkomst na sommatie ontbinden, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepalingen van artikel 7 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 6. Wijzigingen door de opdrachtgever

1. Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de opdrachtgever zullen door MOTIVATION TRAVEL B.V. voor zover mogelijk worden uitgevoerd. Wel zullen eventuele door de uitvoerende dienstverleners in rekening gebrachte meerkosten met een in de offerte nader bepaalde opslag worden doorberekend.
2. Vermindering van het aantal deelnemers aan de reis of het programma wordt beschouwd als een (deel-)annulering door de opdrachtgever waarop artikel 7 lid 2 van toepassing is.

Artikel 7. Annuleringen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden bij annulering door de opdrachtgever de volgende bepalingen:
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, zijn door deze aan MOTIVATION TRAVEL B.V. de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 3 maanden voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub a bedoelde bedrag;
b. bij annulering vanaf 3 maanden tot vier weken voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub b. bedoelde bedrag;
c. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) voor vertrek of later: de gehele reis/contractsom alsmede de reeds gefactureerde bedragen als bedoeld in artikel 4 lid 2.
2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. één of meer deelnemer(s) annuleert, gelden bovenvermelde percentages vermenigvuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenigvuldigd met het geannuleerde aantal deelnemers.
Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal deelnemers daalt onder het in de offerte aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft MOTIVATION TRAVEL B.V. het recht de reissom voor de overblijvende deelnemers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing MOTIVATION TRAVEL B.V. bereikt.
3. Indien een uitvoerende dienstverlener in geval van annulering aan MOTIVATION TRAVEL B.V. geen of een lagere annuleringssom in rekening brengt dan hem contractueel zou toekomen, zal MOTIVATION TRAVEL B.V. op haar beurt haar annuleringssom dienovereenkomstig verlagen.

Artikel 8. Verzekeringen

MOTIVATION TRAVEL B.V. is bereid, om te bemiddelen bij het tot stand komen van een annuleringskostenverzekering en een passende reis- en ongevallenverzekering t.b.v. de deelnemers.
Indien de opdrachtgever zelf zorg wil dragen voor een passende reis- en ongevallenverzekering, maakt hij uiterlijk 7 dagen voor vertrek polisnummer(s) en verzekeringsmaatschappij aan MOTIVATION TRAVEL B.V. bekend.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij het regelen van een passende reis- en ongevallenverzekering, behoudt MOTIVATION TRAVEL B.V. zich het recht voor deze verzekering voor alle deelnemers alsnog te verzorgen en de opdrachtgever hiervoor financieel te belasten.

Artikel 9. Documenten / visa / inentingen

1. De opdrachtgever zal bij de betrokken autoriteiten informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de deelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen etc.
3. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever.

Artikel 10. Voorlichting vooraf en eind- verantwoordelijkheid

1. De voorlichting over de reis of het evenement aan de deelnemers wordt verzorgd door de opdrachtgever. MOTIVATION TRAVEL B.V. neemt desgewenst op zich tijdig voor schriftelijke informatie over het reisschema en de accommodatieadressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder verspreid worden.
2. De leiding van de reis / gedurende het evenement berust uitsluitend bij de vertegenwoordiger van MOTIVATION TRAVEL B.V..

Artikel 11. Niet doorgaan / wijzigingen

1. Indien de reis of het evenement niet door kan gaan om redenen die niet kunnen worden toegerekend aan de opdrachtgever, is MOTIVATION TRAVEL B.V. verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen. Door deze kennisgeving geldt de overeenkomst als ontbonden.
2. Indien vóór vertrek de reis gewijzigd dient te worden om redenen die niet kunnen worden toegerekend aan de opdrachtgever, is MOTIVATION TRAVEL B.V. verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen onder gelijktijdige opgave van de eventuele meerkosten. De opdrachtgever heeft, indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden, de reis te laten doorgaan, alsdan het recht om deze overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving hem bereikt heeft.
3. Indien de reis niet door kan gaan of gewijzigd moet worden en de overeenkomst overeenkomstig het bovenstaande ontbonden wordt, is MOTIVATION TRAVEL B.V. verplicht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden, die zij nog onder zich heeft, terstond aan de opdrachtgever te restitueren. Tevens verplicht zij zich waar mogelijk om reeds doorbetaalde bedragen terug te vorderen en eventueel aansprakelijke derden aan te spreken voor de door de opdrachtgever en haarzelf geleden schade. Tot meer dan dat is MOTIVATION TRAVEL B.V. jegens de opdrachtgever echter niet gehouden, behoudens eigen opzet of grove schuld. In dat geval dient zij alle vooruitbetaalde gelden te restitueren en eventuele schade te vergoeden.
4. Bij wijziging of afgelasting van een reeds aangevangen evenement, campagne of reis is MOTIVATION TRAVEL B.V. gerechtigd eventuele meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen en verplicht eventuele besparingen aan de opdrachtgever te restitueren. Tevens verplicht zij zich waar mogelijk om reeds doorbetaalde bedragen voor niet genoten diensten terug te vorderen en eventueel aansprakelijke derden aan te spreken voor de door de opdrachtgever en haarzelf geleden schade. Tot meer dan dat is MOTIVATION TRAVEL B.V. jegens de opdrachtgever echter niet gehouden, behoudens eigen opzet of grove schuld. In dat geval dient zij alle vooruitbetaalde gelden te restitueren en eventuele schade te vergoeden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van MOTIVATION TRAVEL B.V.

1. Indien de reis of het evenement niet overeenkomstig het draaiboek en overige gemaakte afspraken wordt uitgevoerd dan wel (anderszins) schade berokkent aan de opdrachtgever of de deelnemers, is MOTIVATION TRAVEL B.V. jegens de opdrachtgever of de deelnemers voor de daardoor opgekomen schade niet aansprakelijk, behoudens eigen opzet of grove schuld.
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt MOTIVATION TRAVEL B.V. geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverleners of hulppersonen, noch voor de juistheid van de door deze verstrekte informatie.
3. MOTIVATION TRAVEL B.V is conform Nederlandse wet Reisovereenkomst wanneer 2 van de drie componenten worden gerealiseerd ( vervoer, excursie, overnachting). MOTIVATION TRAVEL B.V heeft haar aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij MEEUW te Breda, zie bijlage

Artikel 13. Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid van MOTIVATION TRAVEL B.V.

1. Wanneer MOTIVATION TRAVEL B.V. naar Nederlands recht aangemerkt zou worden als reisorganisator in de zin van BW 7: 500 e.v.:
a. zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen;
b. aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke ziektekosten / ongevallen-, reis- en/of annuleringskostenverzekeringen dekking plegen te geven;
c. aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect verband houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. bedraagt de vergoeding per deelnemer voor derving van (reis)genot van één of meer deelnemers ten hoogste éénmaal de geldende prijs per persoon;
e. is haar aansprakelijkheid voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de prijs per persoon of - indien de prijs anderszins bepaald is - tot ten hoogste driemaal de som van de gefactureerde bedragen; tenzij sprake is van opzet of grove schuld van MOTIVATION TRAVEL B.V.. In dat geval is haar aansprakelijkheid onbeperkt.
2. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van MOTIVATION TRAVEL B.V. gelden ook ten behoeve van werknemers van MOTIVATION TRAVEL B.V. en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluiten.

Artikel 14. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart MOTIVATION TRAVEL B.V. tegen vorderingen van deelnemers of andere derden die door of namens de opdrachtgever bij de reis of het evenement betrokken zijn.

Artikel 15. Verplichtingen van de deelnemer

1. De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MOTIVATION TRAVEL B.V. ter bevordering van een goede uitvoering van de reis of het evenement en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. De opdrachtgever is hoofdelijk mede-aansprakelijk.
2. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis of het evenement daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door MOTIVATION TRAVEL B.V. van (voortzetting van) de reis of het evenement worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Klachtenprocedure, evaluatie, verval vorderingsrecht

1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de vertegenwoordiger van MOTIVATION TRAVEL B.V., opdat deze een passende oplossing kan treffen. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de deelnemer onverwijld contact op te nemen met MOTIVATION TRAVEL B.V..
2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet hiervan uiterlijk 2 weken na terugkeer of afloop en bij voorkeur bij het evaluatiegesprek tussen de opdrachtgever en MOTIVATION TRAVEL B.V. melding worden gemaakt.
3. Vorderingsrechten op grond van deze overeenkomst vervallen twee jaar na afloop van de reis of het evenement(of, indien de reis / het evenement geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke (vertrek)-datum).

Artikel 17. Rente en incassokosten

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens MOTIVATION TRAVEL B.V. voldoet, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 250,-.

Artikel 18. Ontbinding bij insolventie

Deze overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen of nalatig blijft de bij de totstandkoming van de overeenkomst door MOTIVATION TRAVEL B.V. verlangde zekerheid voor de nakoming tijdig of in voldoende mate te stellen. Alsdan zijn de bepalingen van art. 7 van toepassing.

Artikel 19. Nederlands recht en Nederlandse rechter

1. Op alle verbintenissen tussen MOTIVATION TRAVEL B.V. enerzijds en de opdrachtgever en/of de deelnemers anderzijds is met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel en van de verwijzingsregels van het Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing Nederlands recht.
2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is met uitsluiting van iedere andere rechter opgedragen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Logo Motivation Travel

Top 5 personeelsreizen

Contact

 • Motivation Travel B.V.
  Van Woustraat 14
  3817 PG Amersfoort
  The Netherlands
 • +31-(0)33-4624662
 • +31-(0)6-25550596
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Logo Motivation Travel
 • Motivation Travel B.V.
  Van Woustraat 14
  3817 PG Amersfoort
  The Netherlands
 • +31-(0)33-4624662
 • +31-(0)6-25550596
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.